Sociološko naučno društvo Srbije (SNDS) je naslednik saveznog udruženja sociologa koje je delovalo na teritoriji druge i treće Jugoslavije. Oktobra 1954. godine, na inicijativu profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, osnovano je Jugoslovensko društvo za sociologiju (JDS), sa sedištem u Beogradu, a predsednik je bio prof. dr Oleg Mandić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu. U skladu sa preporukom Centralnog komiteta SKJ, udruženje je 1956. godine spojeno sa Srpskim filozofskim društvom i naredne četiri godine zajedno deluju pod nazivom Jugoslovensko udruženje za filozofiju i sociologiju (JUFS), a predsednik je bio prof. dr Jože Goričar sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Sociolozi su kontinuirano razvijali međunarodnu saradnju kao preduslov unapređenja naučne komunikacije, tako da je udruženje 1958. godine postalo član Međunarodnog sociološkog udruženja (ISA). Nakon što su se filozofi i sociolozi ponovo organizovali u zasebna udruženja 1960. godine, konstituisano je Jugoslovensko udruženje za sociologiju (JUS). Prema prvobitnom statutarnom određenju, sedište udruženja je bilo u Beogradu, iako su se na mestu predsednika smenjivali sociolozi iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Na osnovu izmene statuta iz 1971. godine, savezno udruženje je reorganizovano u skladu sa procesom federalizacije države, a sedište udruženja se na svake dve godine selilo u onaj republički centar iz kojeg su predsednik, sekretar i blagajnik. Poslednja skupština na kojoj su prisustvovali sociolozi iz čitave SFRJ održana je juna 1991. godine u Zagrebu. Do kraja te godine iz saveznog udruženja su zvanično istupila republička sociološka društva Hrvatske i Slovenije na osnovu proglašene državne nezavisnosti. Prošireno predsedništvo JUS-a obratilo se nadležnima sa zahtevom da se obustave ratna dejstva.

Od 1992. godine udruženje okuplja sociologe na teritoriji SRJ, a konstituisano je kao savez republičkih socioloških društava Srbije i Crne Gore. Poslednja skupština Jugoslovenskog udruženja za sociologiju, pod tim nazivom, održana je februara 2004. godine. Pošto je savezna država promenila naziv, pristupilo se preregistraciji udruženja i od te godine ono deluje pod nazivom Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore (SUSCG). Iako je državna zajednica prestala da postoji 2006. godine, ponovna preregistracija je izvršena tek 2020. i od tada udruženje nosi naziv Sociološko naučno društvo Srbije (SNDS).

Višedecenijski razvoj ovog udruženja obeležili su povremeni diskontinuiteti u radu, neretko uzrokovani finansijskim teškoćama. Jedina aktivnost koju je udruženje neprekidno održavalo od 1959. godine do danas jeste izdavanje naučnog glasila Sociologija: časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju, što je ujedno aktivnost po kojoj je udruženje oduvek bilo prepoznatljivo.

Anđelka Mirkov

DOSADAŠNJI NAZIVI

 • Jugoslovensko društvo za sociologiju – JDS (1954–1956)
 • Jugoslovensko udruženje za filozofiju i sociologiju – JUFS (1956–1960)
 • Jugoslovensko udruženje za sociologiju – JUS (1960–2004)
 • Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore – SUSCG (2004–2020)
 • Sociološko naučno društvo Srbije – SNDS (2020–)

DOSADAŠNJI PREDSEDNICI

 • Oleg Mandić (JDS, 1954–1956)
 • Jože Goričar (JUFS, 1956–1960)
 • Oleg Mandić (JUS, 1960–1963)
 • Ante Fiamengo (JUS, 1963–1966)
 • Mihailo Popović (JUS, 1966–1968)
 • Vladimir Milanović (JUS, 1968–1970)
 • Zdravko Mlinar (JUS, 1970–1972)
 • Rudi Supek (JUS, 1972–1976)
 • Franjo Kožul (JUS, 1976–1978)
 • Desanka Miljoska (JUS, 1978–1981)
 • Niko Toš (JUS, 1981–1985)
 • Srđan Vrcan (JUS, 1985–1987)
 • Nebojša Popov (JUS, 1987–1989)
 • Milovan Mitrović (JUS, 1989–1991)
 • Slobodan Vukićević (JUS, 1991–1993)
 • Božo Milošević (JUS, 1993–1995)
 • Vladimir Ilić (JUS, 1995–1996 i 1996–1997)
 • Dragoljub Đorđević (JUS, 1997–2000)
 • Karel Turza (JUS, 2000–2004)
 • Ljubinko Pušić (JUS i SUSCG, 2004–2006)
 • Milan Vukomanović (SUSCG, 2006–2010)
 • Mirjana Bobić (SUSCG, 2010–2015)
 • Jovo Bakić (SUSCG, 2015–2019)
 • Smiljka Tomanović (SUSCG i SNDS, 2019–)