У складу са одредбама чл. 78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на  Скупштини Удружења одржаној дана 23. 11. 2019. године у Београду, усвојен је новиС Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА «Социолошко научно друштво Србије»


Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење «Социолошко научно друштво Србије» (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области развијања социологије као науке.

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви удружења су: подстицање, повезивање и развијање научног, наставног и стручног рада у области социологије; подстицање и повезивање практичне примене социолошких сазнања у циљу решавања различитих друштвених питања; развијање и подстицање научне критичке мисли о друштву и чиниоцима који утичу на друштвени живот.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 1. организује научне скупове социолога
 2. издаје часопис «Социологија» и друге научне социолошке публикације
 3. представља научни рад социолога из Србије у земљи и иностранству
 4. остварује сарадњу и повезивање са другим сродним професионалним и струковним удружењима у земљи и иностранству
 5. самостално предузима научна истраживања и суделује у остваривању научноистраживачких пројеката других удружења и установа.

Члан 4.

Удружење додељује награду за најбољу докторску дисертацију из домена социологије у Србији према критеријумима које утврди Председништво Удружења посебним правилником.

Назив и седиште

Члан 5.

Назив Удружења је: «Социолошко научно друштво Србије»

Назив Удружења на енглеском језику је: «Sociological Scientific Society of Serbia»

Скраћени назив је: СНДС

Удружење има седиште у Београду, Студентски трг бр. 1

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 6.

Члан Удружења може бити свако лице у научном звању доктора социологије, као и студент докторских студија социологије, које прихвата циљеве и Статут Удружења.

На образложен предлог пет чланова удружења, члан или чланица Удружења могу постати и социолози који немају докторат из области социологије, али се баве научно – истраживачким радом у области социологије, што се потврђује објављеним научним радовима и учешћем у научним пројектима.

У удружење се могу учланити и друга колективна тела преко непосредног подношења захтева или молбе за учлањење Председништву Удружења.

Члан 7.

Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво Удружења на основу приступнице коју подноси кандидат и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, нередовног плаћања чланарине, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања Етичког кодекса Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на образложени предлог председништва Удружења.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Одлуку о пријему у чланство колективних тела доноси Скупштина на предлог Председништва Удружења.

Члан 8.

Удружење може имати и почасне чланове. За почасне чланове бирају се истакнуте личности заслужне за остваривање циљева Удружења.

Почасни чланови Удружења имају право да учествују у стручним активностима Удружења. Обавезе и одговорности почасних чланова Удружења састоје се у поштовању Статута Удружења, Етичког кодекса Удружења и чувању угледа Удружења.

Почасни чланови ослобођени су плаћања чланарине.

Почасне чланове бира и проглашава Скупштина Удружења на предлог најмање пет чланова.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 9.

Члан Удружења има право да:

 1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 3. бира и буде биран у органе Удружења;
 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

 1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 2. учествује у складу са интересовањем у активностима Удружења;
 3. плаћа чланарину;
 4. обавља друге послове које му повери Председништво, а који су у складу са циљевима, активностима и Етичким кодексом Удружења.

Унутрашња организација

Члан 10.

Органи Удружења су Скупштина, Председништво, Надзорни одбор и Етички комитет. Функцију заступника Удружења врши председник Председништва а у његовом одсуству потпредседник Председништва.

Члан 11.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председништва, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Председништву у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

Седницу скупштине сазива председник Председништва, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које је јавним гласањем изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

 1. доноси план и програм рада;
 2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. усваја друге опште акте Удружења;
 4. бира и разрешава председника Председништва и чланове Председништва;
 5. бира и разрешава главног и одговорног уредника и чланове редакције часописа „Социологија“;
 6. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председништва;
 7. разматра  извештаје редакције часописа «Социологија»
 8. разматра извештаје научних секција
 9. разматра и усваја финансијски план и извештај;
 10. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 11. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
 12. усваја и мења Етички кодекс Удружења.

Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно више од трећине чланова.

Под изузетним условима, а уз претходно образложење и најаву 48 сати раније учешће на састанцима седнице скупштине може бити и он лајн (on line) (преко видео линка).

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 12.

Председништво је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Председништво има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.

Председништво чине: председник, потпредседник, секретар, главни уредник часописа «Социологија» и један члан.

Председник, потпредседник и секретар Председништва СНДС-а су истовремено председник, потпредседник и секретар СНДС-а.

Мандат чланова Председништва траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 13.

          Седнице Председништва одржавају се по потреби, а најмање два пута годишње.

Седнице Председништва сазива и води Председник, а у случају његове спречености члан којег одреди Председништво.

Председништво пуноважно одлучује ако му присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином присутних.

Члан 14.

Председник Председништва  заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Потпредседник је овлашћен да, у одсуству председника Председништва, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 15.

Председништво:

 1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 2. организује редовно обављање делатности Удружења;
 3. формира тела за припрему научних и стручних скупова и именује њихове чланове;
 4. утврђује висину котизације;
 5. оснива научне секције на предлог заинтересованих;
 6. доноси одлуке о запослењу сталних или хонорарних сарадника Удружења;
 7. стара се о везама са сродним организацијама из земље и иностранства;
 8. именује комисије, одборе и групе као своја радна тела;
 9. поверава посебне послове појединим члановима;
 10. доноси финансијске одлуке;
 11. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 12. одређује годишњу висину чланарине врши и друге послове предвиђене овим Статутом;
 13. одлучује о другим питањима за која нису законом или овим Статутом овлашћени други органи Удружења.

Члан 16.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Председништво.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 17.

Етички комитет се стара да понашање чланова Удружења буде у складу с кодексом професионалне етике социолога и елементарним моралним нормама. Поред тога, етички комитет се стара да се социолошка истраживања спроводе уз пуно поштовање етичких норми и у складу са тим издаје одобрење за спровођење социолошких истраживања.

Етички комитет има пет чланова и бира га Скупштина. Мандат чланова етичког комитета траје четири године са могућношћу поновог избора истих чланова.

Етички комитет подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Секције Удружења

Члан 18.

Удружење оснива секције из појединих области социолошке науке на захтев чланова.

Секције раде самостално према својим правилима које потврђује председништво Удружење.

Часопис Удружења

Члан 19.

Удружење издаје часопис «Социологија» као своје научно гласило.

Чланове Савета, редакције и главног и одговорног уредника бира Скупштина Удружења.

Мандат чланова Савета, редакције и главног и одговорног уредника траје две године, с могућношћу поновног избора.

Редакција ради на основу правила које утврђује Председништво Удружења.

Часопис излази у Београду, где је и седиште редакције.

Остваривање јавности рада

Члан 20.

Рад Удружења је јаван.

Председништво се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 21.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним научним и струковним удружењима у земљи и иностранству.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 22.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција, аплицирањем на конкурсе за доделу средстава за научни рад и на друге законом дозвољене начине.

Престанак рада удружења

Члан 23.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 24.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

Члан 25.

Удружење има печат кружног облика на којем је у горњој половини исписано: по ободу «Социолошко научно друштво Србије», испод „Београд“ и у средини „СНДС“. На доњој половини налази се текст истог садржаја исписан латиничним писмом.

Члан 26.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 27.

Овај Статут ступа на снагу дана даном његовог усвајања на Скупштини Удружења. Овим Статутом замењује се Статут усвојен на Скупштини Социолошког удружења Србије и Црне Горе одржаној 2. априла 2011. године

Председавајући скупштине Удружења

Проф. др Смиљка Томановић