Miloš Jovanović radi kao docent na Departmanu za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, gde drži nastavu iz predmeta: sociologija saznanja, sociologija roda i seksualnosti, teorije ideologije. Jedan je od osnivača i istraživača Centra za empirijske studije kulture. Od 2020. do 2023. godine radio je kao istraživač na HORIZON 2020 projektu: “European Inventory of Societal Values of Culture as Basis for Inclusive Cultural Policies” (INVENT; grant №870691). Član više stručnih udruženja (European Sociological Association, Jugoslovenskog udruženja za naučno istraživanje religije i Sociološkog naučnog društva Srbije). Od juna 2019. godine Urednik naučnog časopisa Godišnjak za sociologiju. Naučna interesovanja: simbolički sukobi, identitet, kvalitativne metode, zdravorazumsko znanje, religija i popularna kultura. Preveo više naučnih članaka i poglavlјa naučnih monografija sa engleskog jezika (objavljenih u naučnim časopisima: Teme, Treći program, Godišnjak za sociologiju, kao i u zborniku radova: Mogućnosti i dometi socijalnog učenja pravoslavlјa i pravoslavne crkve).

Skorašnje publikacije: Simbolički sukobi oko pričešća u Srbiji za vreme pandemije (2022), Identitet, religioznost, seksualnost: problem identiteta religioznih LGBT osoba u Srbiji (2016); Predrag Cvetičanin, Misha Popovikj & Miloš Jovanović “Informality in the Western Balkans: a culture, a contextual rational choice, or both?“

Lična strana: https://www.filfak.ni.ac.rs/nastavno-osoblje/sociologija/item/158-milos-jovanovic

Email: milos.jovanovic@filfak.ni.ac.rs