Ivana Spasić je redovna profesorka Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde predaje na predmetima iz sociološke teorije i sociologije kulture. Takođe je gostujuća profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i programu ERMA Centra za interdisciplinarne studije – prof.dr. Zdravko Grebo, Univerziteta u Sarajevu. Predavala je i na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Pridružena je članica Centra za kulturnu sociologiju Univerziteta Jejl. Bila je upravnica Instituta za sociološka istraživanja (2018-22) i Katedre za interdisciplinarne postdiplomske studije antropologije (2004-06) Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao i glavna i odgovorna urednica časopisa Sociologija (2006-10).

Glavna područja njenog profesionalnog interesovanja jesu sociološka teorija, istorija ideja, sociologija kulture i postsocijalistička transformacija društva. Kao autorka ili koautorka, objavila je šest knjiga, između ostalih Sociology in Serbia: A Fragile Discipline (sa Jelenom Pešić i Marijom Babović, 2022), Gradovi u potrazi za identitetom (sa Verom Backović, 2017) i Kultura na delu: društvena transformacija Srbije iz burdijeovske perspektive (2013), a priredila nekoliko tematskih zbornika, od kojih je najnoviji Pandemija, društvo i simbolički poredak: javni diskursi u/o krizi izazvanoj pandemijom kovida 19 (2021).

Lične strane:

https://f-bg.academia.edu/IvanaSpasic
https://www.researchgate.net/profile/Ivana-Spasic-2

Email: ispasic@f.bg.ac.rs