Smiljka Tomanović je osnovne, magistarske i doktorske studije sociologije završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranom doktorske disertacije 1996. godine. Na istom fakultetu na Odeljenju za sociologiju zaposlena od 1993., od 2011. godine u zvanju redovnog profesora. Oblasti u kojima drži nastavu i istražuje su Sociologija porodice, Sociologija omladine, Sociologija detinjstva i kvalitativne metode. Skoro tri decenije se bavi istraživanjima i učestvovala je u većem broju nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata, a kao istraživačica i konsultantkinja u većem broju primenjenih projekata, kao i u pisanju strateških dokumenata, na čemu je sarađivala sa vladinim i međunarodnim institucijama (WB, UNICEF, Save the Children, FES i dr.) i sa sektorom civilnog društva. Bila je članica Pool of European Youth Researcher partnerstva između Evropske komisije i Saveta Evrope u oblasti omladine, a sada je članica COST Action CA17114 YOUNG-IN. Članica je European Sociological Association RN13 Families and Intimate Lives i RN30 Youth and Generation. Gostovala je na Oxford University, Durham University, University of London, Central European University, Univerzitet Ljubljana, University College London, gde je držala javna predavanja i seminare. Objavila je 7 autorskih i koautorskih monografija i veliki broj naučnih članaka u domaćim časopisima i zbornicima, kao i u međunarodnim časopisima, uključujući 7 koje referiše Web of Science (WoS).

lična strana: https://fvm.academia.edu/SmiljkaTomanovi%C4%87

email: stomanov@f.bg.ac.rs