Dr Ana Pajvančić-Cizelj je završila osnovne, master i doktorske studije na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Trenutno radi kao istraživačica na Univerzitetu u Gracu u okviru Marie Skłodowska-Curie individualne stipendije. Pre toga radila je na kao vanredni profesor na Odseku za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu gde je predavala sociologiju grada, sociologiju okruženja i sociologiju roda. Tokom 2017 godine bila je gostujuća istraživačica na Univerzitatu za prirodne nauke i priridne resurse u Beču kao dobitnica stipendije Austrijske akademije nauka. Bavi se urbanom sociologijom sa fokusom na urbanu politiku, inter-urbane mreže i rodne aspekte urbanizma. Objavila je knjigu Globalni urbani procesi (Mediterran Publishing, 2017), više radova u međunarodnim i nacionalnim naučnim časopisima i bila gostujuća urednica časopisa Southeast European and Black Sea Studies. Pored Sociološkog naučnog društva Srbije, članica je Internacionalne Sociološke Asocijacije i Asocijacija za regionalne studije i aktivno učestvuje u više međunarodnih istaživačkih mreža poput Dimensions of Europe (Univertitet u Gracu) i Gender and climate-just Cities and Urban Regions (ARL – Academy for Territorial Development in the Leibniz Association).

Lične strane:

https://orcid.org/0000-0001-6242-9169
https://anapajvanciccizelj.com/