Saopštenje Sociološkog naučnog društva Srbije povodom izjava organa vlasti o profesoru Jovu Bakiću

Povodom izjava predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti u Skupštini Republike Srbije koje se odnose na našeg kolegu i bivšeg predsednika Sociološkog naučnog društva Srbije, profesora Jova Bakića, i poziva da se o njegovom javnom angažmanu oglase tela Univerziteta u Beogradu i Filozofskog fakulteta, izražavamo snažnu zabrinutost jer je reč o grubom osporavanju Ustavom zagarantovanog prava na slobodu mišljenja, izražavanja i javnog delanja. Svi građani, pa i predstavnici akademske zajednice, moraju imati pravo iznošenja ličnog mišljenja u javnosti, koje povlači ličnu odgovornost. Javni govor u okviru obavljanja profesije – nastavnika, lekara, novinara i drugih, kao i javnih funkcija, uključujući i predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti, nosi, međutim, društvenu odgovornost i podleže etičkim kodeksima i sankcijama u okviru profesionalnih i institucionalnih instanci. Sociološko naučno društvo Srbije izražava protest zbog dovođenja u vezu javnih ličnih istupanja kolege Bakića i obavljanja njegove profesionalne uloge univerzitetskog nastavnika i naučnika. Kvalitet i etičnost u sprovođenju nastave i naučno-istraživačkog rada su u nadležnosti fakulteta i univerziteta, a pritisak izvršne vlasti da se na njima sprovode postupci predstavlja ugrožavanje autonomije Univerziteta u Beogradu i njegovih članica. Pored toga, smatramo da ovakve izjave doprinose daljem podizanju tenzija, proizvodnji animoziteta i antagonizama,  u već duboko podeljenom društvu Srbije, namesto razvijanja kulture dijaloga, za šta politički akteri u najvišim instancama vlasti imaju najveću odgovornost.