Odluka o dodeli nagrade za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti socioloških nauka

Na konkurs za dodelu nagrade za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti socioloških nauka u Republici Srbiji za 2021. i 2022. godinu se prijavilo troje kandidata. Komisija u sastavu prof. dr Aleksej Kišjuhas, prof. dr Vera Backović i doc. dr Miloš Jovanović razmotrila je sve pristigle prijave i donela odluku da se nagrada dodeli doktorskoj disertaciji Samopomoć kao tehnologija sopstva: Analiza diskursa savremenih priručnika za samopomoć kandidata Milana Uroševića.

Kolega Urošević je pokazao temeljno poznavanje teme kojom se bavio, kao i sposobnost kritičke analize relevantne literature. Ovaj doktorat predstavlja značajan, originalan, i veoma aktuelan doprinos razumevanju fenomena popularne literature samopomoći, posebno u domenu sociologije (pseudo)nauke. Teorijski okvir rada polazi od Fukoovog pojma „teorija upravljanja“, koji su kasnije proširili i modifikovali i mnogi drugi autori. Međutim, kako se subjektivnost proučava u međuodnosu sa društveno-ekonomskim strukturama i kulturom, teorijski okvir se oslanja i na radove ostalih relevantnih autora. Cilj disertacije je opis, sistematizacija i kritičko tumačenje pravila za formiranje subjektivnosti u savremenoj literaturi za samopomoć. Naime, ispituje se uloga savremene literature za samopomoć u reprodukciji subjektivnosti koja je u skladu sa dominantnim neoliberalnim režimom upravljanja. U analizama diskursa primenjene su ideje Teuna Van Dajka (Teun A. Van Dijk) i Johanesa Angermilera (Johannes Angermuller) kako bi se rekonstruisao Fukoov pristup. Kroz svoj rad, Urošević je demonstrirao vladanje metodom analize diskursa. Rezultati njegovih analiza predstavlјeni su jasno i argumentovano. Istovremeno, Komisija ocenjuje i da doktorati ostalih kandidata predstavljaju značajan doprinos sociološkim naukama.